ΑμεΑ
16/02/2024

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Hμερομηνία έκδοσης: 15/03/2024

Πρώτη ημέρα υποβολής: 15.03.2024 και ώρα 12.00

Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/06/2024 και ώρα 15.00

Δικαιούχοι: 

Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Καν. ΕΕ 651/2014 και θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο που θα σχετίζεται με τουλάχιστον μία από τις επιλέξιμες δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧVIΙ «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

Σύμφωνα με τον ορισμό των ΜΜΕ, διευκρινίζεται ότι:

  • Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή / και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
  • Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή / και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
  • Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή / και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Κωδ. Πρόσκλησης: 1.2.6

Προϋπολογισμός: 65.000.000 ευρώ

Την προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης
Μετάβασης» και την έγκριση της παρούσας πρόσκλησης και των παραρτημάτων αυτής. Η Δράση θα χρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης) και θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021- 2027, στην Προτεραιότητα 1 «Ενίσχυση και Προώθηση Επιχειρηματικότητας», στον Ειδικό Στόχο (ΕΣ) JSO8.1 «Δυνατότητα στις περιφέρειες και τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μετάβασης προς τους στόχους της Ένωσης για το έτος 2030 για την ενέργεια και το κλίμα και για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία της Ένωσης έως το 2050, βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού (ΤΔΜ)».

Πληροφορίες:

ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ: info@kepa-anem.gr / 2310480000

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: efd@diaxeiristiki.gr / 2610622711

Δείτε εδώ το Media Kit

επιστροφή