ΑμεΑ
02/03/2016

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΑΞΑΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΑΣ Ο.Ε.- Χρηματοδότηση εταιρείας ανάπτυξης λογισμικού

Η ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΑΞΑΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΑΣ Ο.Ε. είναι μια ομόρρυθμος εταιρεία η οποία ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2011, με κύριες δραστηριότητες: Την παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας, τις  υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής και τις υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών.

Το  έργο περιελάμβανε την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης όπως ενοίκιο, δαπάνες ΔΕΚΟ, λογιστική παρακολούθηση, τη προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για συμπλήρωση των υφιστάμενων τεχνικών ικανοτήτων ανάπτυξης λογισμικού και τη κάλυψη των αποσβέσεων ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού. Επίσης χρηματοδοτήθηκε το κόστος εγκατάστασης  σε χώρο γραφείων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και καλύφθηκε  μέρος των πάγιων λειτουργικών δαπανών της εταιρείας για τουλάχιστον 24 μήνες.

Η εταιρεία από το ξεκίνημα της λειτουργίας της, έδωσε το στίγμα της σε ό,τι αφορά στη διαφοροποίηση της επιχειρηματικής της ταυτότητας, με την αύξηση της έντασης σε δραστηριότητες Ε&Τ, την αναζήτηση συνεργειών για την αποτελεσματικότερη προώθηση των παραγόμενων λύσεων  και ως αποτέλεσμα των προηγουμένων με την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας βραχυπρόθεσμα.

Μέσω της αποτελεσματικής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου η επιχείρηση πέτυχε να παρουσιάσει σταθερή αύξηση του κύκλου εργασιών της, σε μια δύσκολη συγκυρία για την οικονομία.

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΑΞΑΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΑΣ Ο.Ε.

Τομέας Παρέμβασης:

Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας

Περιφέρεια:

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Επιχ. Πρόγραμμα:

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Δράση:

Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)

Ταμείο:

Ε.Κ.Τ.

Εταιρεία:

ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΑΞΑΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΑΣ Ο.Ε.

Π/Υ:

29.555,18 ευρώ

Δημόσια Δαπάνη:

29.555,18 ευρώ

Φορέας Υλοποίησης:

ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ/ΑΝΕΜ


F.C. - Agriculture Farm Consulting: Εταιρεία μελετών σε θέματα αγροτικής οικονομίας στην Θεσσαλία

Η επιχείρηση ΔΗΜΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με διακριτικό τίτλο F.C. - Agriculture Farm Consulting ιδρύθηκε την 02/11/2011 και δραστηριοποιείται στον τομέα των υπηρεσιών των αγροτικών μελετών, των μελετών σε θέματα αγροτικής οικονομίας και επιχειρησιακής έρευνας.

Πιο συγκεκριμένα, η επιχείρηση έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την εγκατάσταση νέων γεωργών, συνταξιοδοτικές συμβουλές γεωργών, τον εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τη συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων, τις γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις,  και άλλες παρόμοιες συμβουλευτικές υπηρεσίες για τους απασχολούμενους στον αγροτικό τομέα.

Κύρια στρατηγική της επιχείρησης είναι να συνδράμει τους παραγωγούς - καλλιεργητές της περιοχής της Μαγνησίας με στόχο την παραγωγή προϊόντων που με την επωνυμία τους και την αποδεδειγμένη ποιότητά τους, θα κατακτήσουν νέες αγορές στο εξωτερικό, δηλαδή η επιχείρηση  θα αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην πρωτογενή παραγωγή και την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων προστιθέμενης αξίας.

 Στο πλαίσιο του προγράμματος, η επιχείρηση χρηματοδοτήθηκε  για να υποστηρίξει τα  λειτουργικά της έξοδα (ενοίκια, ΔΕΚΟ, κλπ), τις δαπάνες παροχής υπηρεσιών που απαιτούνται  (Νομική και λογιστική υποστήριξη), τις δαπάνες σύνταξης Επιχειρηματικού Σχεδίου και Ίδρυσης,  τις αποσβέσεις παγίων και τις δαπάνες αγοράς εξοπλισμού / πρώτων υλών και ενδιαμέσων προϊόντων καθώς επίσης και τα έξοδα μισθοδοσίας ενός ατόμου για 1 έτος.

Με την υλοποίηση του σχεδίου δημιουργήθηκε μια επιχείρηση η οποία ενέταξε άτομα στην αγορά εργασίας,  με ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να βοηθήσει πολλαπλασιαστικά στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής της περιοχής. Αξίζει να τονιστεί ότι το 2012 η επιχείρηση απασχολούσε ένα άτομο πλήρους απασχόλησης, ενώ το 2014 πλέον, απασχολούσε 3.

 

 

ΔΗΜΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τομέας Παρέμβασης:

Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας

Περιφέρεια:

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Επιχ. Πρόγραμμα:

«ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Δράση:

«Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)»

Ταμείο:

ΕΚΤ

Εταιρεία:

F.C. - Agriculture Farm Consulting

Π/Υ:

34.920,00 ευρώ

Δημόσια Δαπάνη:

34.090,00 ευρώ

Φορέας Υλοποίησης:

ΕΦΕΠΑΕ - ΑΕΔΕΠ


Αγγελική Κωτή: Γραφείο Τεχνικών Μελετών στα Τρίκαλα

Η επιχείρηση ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝ. ΚΩΤΗ ιδρύθηκε την  07/01/2013 στα Τρίκαλα και δραστηριοποιείται στους εξής τομείς τεχνικών μελετών και υπηρεσιών:

1) μελέτες και εγκαταστάσεις συστημάτων θέρμανσης – κλιματισμού,

2) ενεργειακές επιθεωρήσεις και προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας,

3) μελέτες και εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού και προώθηση σχετικών προϊόντων (τηλεχειρισμοί)

4) υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα

5) μελέτες βιωσιμότητας επενδυτικών σχεδίων,

6) υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού και μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά

 

Την τελευταία πενταετία, η ανάπτυξη του κλάδου δραστηριοποίησης της επιχείρησης είναι συνεχής λόγω της μεγάλης αύξησης της τιμής του πετρελαίου και των αυστηρών περιβαλλοντικών κανόνων, που δημιουργούν την ανάγκη εξεύρεσης εναλλακτικών τρόπων θέρμανσης και πηγών ενέργειας.

 Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων, η επιχείρηση ενισχύθηκε με 31.745,72¤ ποσό το οποίο  προοριζόταν  για λειτουργικά έξοδα (ενοίκια, ΔΕΚΟ), Έξοδα Προβολής, Δαπάνες για ασφαλιστικές εισφορές,  Δαπάνες Κατάρτισης , Δαπάνες αγοράς εξοπλισμού / πρώτων υλών και ενδιαμέσων προϊόντων καθώς επίσης και για έξοδα μισθοδοσίας ενός ατόμου για 1 έτος.

Μέσω της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου επιτεύχθηκαν οι κύριοι στόχοι του προγράμματος και οι οποίοι ήταν η τόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της διαρκούς ένταξης στην αγορά εργασίας των αιτούντων εργασία και των ανενεργών ατόμων με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας. Η επιχείρηση σημειώνει σταθερά αύξηση του κύκλου εργασιών της, βοηθώντας με τις υπηρεσίες της την τοπική οικονομία και την απασχόληση.

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝ. ΚΩΤΗ

Τομέας Παρέμβασης:

Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας

Περιφέρεια:

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

 

Επιχ. Πρόγραμμα:

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Δράση:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ταμείο:

ΕΚΤ

Εταιρεία:

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝ. ΚΩΤΗ

Π/Υ:

31.745,72 ευρώ

Δημόσια Δαπάνη:

31.702,35 ευρώ

Φορέας Υλοποίησης:

ΕΦΕΠΑΕ-ΑΕΔΕΠ


 

επιστροφή