ΑμεΑ
01/08/2014

Υλοποίηση

Αιτήματα επαλήθευσης Δράση 2 (επικαιροποίηση 13/11/2012)

Αιτήματα τροποποίησης Δράση 2 (επικαιροποίηση 13/11/2012)

Δικαιολογητικά για τη λήψη προκαταβολής (18/09/2012 )

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Δράση 1 (18/09/2012 )

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Δράση 2 (18/09/2012 )

Πρότυπο Αθεώρητο Τιμολόγιο (18/09/2012 )

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Από 20/11/2015 καταργείται η υποχρέωση των δικαιούχων για έκδοση τιμολογίου επιχορηγήσεων

(Οδηγός Υλοποίησης, Υπεύθυνες Δηλώσεις, Απαιτούμενα Παραστατικά) (επικαιροποίηση 18/11/2014)

Έντυπα κατάρισης Δράση 2

Υπόδειγμα αναμνηστικής πινακίδας (8/10/2015)

 

επιστροφή