ΑμεΑ
26/08/2015

Απόφαση Τροποποίησης Οδηγού Προγράμματος "Εναλλακτικός Τουρισμός" - Παράταση Χρόνου Υλοποίησης Ενταγμένων Έργων

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.  ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/126/14.02.2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 445/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  και  παράταση του χρόνου υλοποίησης έργων του Προγράμματος «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Απόφαση

ΦΕΚ

07/01/2015

Παράταση χρόνου υλοποίησης ενταγμένων έργων στο πρόγραμμα "Εναλλακτικός Τουρισμός" του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013

Κατόπιν έκδοσης της από 17-12-2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί παράτασης του χρόνου υλοποίησης των ενταγμένων έργων στο πρόγραμμα "Εναλλακτικός Τουρισμός"  και του σχετικού ΦΕΚ της 29/12/2014, ορίζεται ως νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των έργων η 30/6/2015.

Απόφαση παράτασης

ΦΕΚ Απόφασης

05/08/2014

Περιγραφή Δράσης

Χρήσιμα Έγγραφα


επιστροφή