ΑμεΑ

ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 2014-20

30/09/2020

Αίτημα Αλλαγής Διαχειριστή Έργου στο ΠΣΚΕ

  • Σε περίπτωση που επιθυμείτε την αλλαγή διαχειριστή για το έργο σας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ),
  • ή απωλέσατε τα στοιχεία χρήστη (όνομα ή/και κωδικό) και δεν μπορείτε να εισέλθετε στην εφαρμογή,
  • ή επιθυμείτε επικαιροποίηση των κωδικών ή/και του email για συγκεκριμένο χρήστη (ΑΦΜ) στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)

Συμπληρώνετε το έντυπο και το αποστέλλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@efepae.gr, υπογεγραμμένο και με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της ιστοσελίδας www.gov.gr που να αναφέρει: «Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας ...... δηλώνω ότι τα στοιχεία του Εντύπου Αλλαγής Διαχειριστή που αποστέλλω στον ΕΦΕΠΑΕ είναι ορθά και έγκυρα» ή με ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου μέσω της ιστοσελίδας www.gov.gr

Σημειώνεται ότι εάν εισάγετε στην εφαρμογή λανθασμένα στοιχεία περισσότερες από 3 φορές, ο λογαριασμός σας κλειδώνει και πρέπει να επικοινωνήσετε με το γραφείο υποστήριξης (2107787940 support@mou.gr ώρες γραφείου 09:00 – 17:00) για να ξεκλειδώσει.

 

 

 

επιστροφή