ΑμεΑ

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων

Ενημερώνουμε τα μέλη του Μητρώου Αξιολογητών ότι οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (ΔΠΚ) και οικονομικών συμφερόντων (ΔΟΣ), αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από 1.1.2020 έως και 30.11.2020 και ετήσιες του έτους 2020 (χρήση 2019), υποβάλλονται μέχρι και τις 28.2.2021 (ΦΕΚ Α’/227/18.11.2020).

Σημειώνεται ότι η προθεσμία έληγε την 30η Νοεμβρίου 2020, αλλά λόγω της πανδημίας και των περιορισμών που έχουν επιβληθεί, δόθηκε τρίμηνη παράταση.

Υπενθυμίζεται ότι η υποχρέωση υποβολής δήλωσης για τους αξιολογητές – μέλη του Μητρώου Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων αφορά στους αξιολογητές που έχουν συμμετάσχει σε αξιολογήσεις και απορρέει από το άρθρο 1 παρ. 1 περίπτωση μβ του ν. 3213/2003, όπως ισχύει. Ειδικά για την υποβολή ΔΠΚ και ΔΟΣ 2020 (ετήσιας) υπόχρεοι είναι οι αξιολογητές που απέκτησαν, διατήρησαν ή απώλεσαν την ανωτέρω ιδιότητα από 1-1-2019 έως 31-12-2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3213/2003, όπως ισχύει.

Πρόταση διευκόλυνσης προμηθευτών και δικαιούχων δράσεων ΕΠΑνΕΚ σχετικά με Βεβαίωση για καινούριο και αμεταχείριστο εξοπλισμό

Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται σε προμηθευτές και δικαιούχους που συμμετέχουν σε δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

 

Οι Προσκλήσεις των δράσεων του ΕΠΑνΕΚ που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα σχέδια για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, περιλαμβάνουν τον όρο για προσκόμιση βεβαίωσης από την πλευρά του προμηθευτή προς το δικαιούχο κατά την αγορά εξοπλισμού. Σε αυτήν θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι ο εξοπλισμός που αγοράζεται είναι καινούριος, αμεταχείριστος, πλήρως εξοφλημένος και δεν παρακρατείται η κυριότητά του.
 

Σε συνέχεια οδηγίας της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, γίνεται αποδεκτή η κάλυψη της  σχετικής απαίτησης των Προσκλήσεων μέσω αυτόματης αναγραφής του σχετικού χωρίου κατά την έκδοση του τιμολογίου.

Ήτοι, η βεβαίωση προμηθευτή για το καινούριο και αμεταχείριστο ουσιαστικά μπορεί να «ενσωματωθεί» στην έκδοση του τιμολογίου, εξυπηρετώντας έτσι τη δεδομένη ανάγκη των πελατών.

 

Η εν λόγω οδηγία αποφορτίζει αισθητά τις επιχειρήσεις – προμηθευτές και διευκολύνει τους δικαιούχους, καλύπτοντας παράλληλα και την τυπική απαίτηση των Προσκλήσεων.

 

Η υιοθέτηση της πρακτικής αυτής από όλες τις προμηθεύτριες εταιρείες, εφόσον φυσικά τις εξυπηρετεί, γίνεται αποδεκτή από πλευράς μας.  

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι η εν λόγω δυνατότητα συμβάλει στην αποφυγή διασποράς του covid-19, καθώς θα αποφευχθούν πολλές εκ των υστέρων επισκέψεις δικαιούχων σε προμηθευτές για την εξασφάλιση βεβαιώσεων.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ COVID 19

Σε συνέχεια της έκτακτης κατάστασης στην οποία έχει εισέλθει η χώρα για την αντιμετώπιση του ιού covid - 19 και συνεκτιμώντας:

- τις οδηγίες των Υπηρεσιών των αρμόδιων Υπουργείων

- την ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου

- την υποχρέωση του φορέα μας έναντι των εργαζομένων και του κοινού να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης

ο ΕΦΕΠΑΕ ενημερώνει για τις κάτωθι ενέργειες:

1. Με αρχικό χρονικό ορίζοντα ενός μηνός αναστέλλονται οι επιτόπιες επαληθεύσεις έργων. Το μέτρο αυτό θα ανασκοπηθεί όσον αφορά στην ανάγκη επέκτασης (ή αναθεώρησής του), όταν θα παρέλθει το σχετικό διάστημα και φυσικά βάσει των πραγματικών συνθηκών στη χώρα.
2. Αποφεύγονται οι διά ζώσης επαφές με το κοινό.
3. Ενημερώνονται οι δικαιούχοι ώστε να στέλνουν τα αιτήματα, ερωτήματα και τα δικαιολογητικά τους (κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό) σε ηλεκτρονική μορφή.
4. Ο φορέας στο σύνολό του προχωρεί σε εφαρμογές τήλε-εργασίας στο 50% του προσωπικού του και όπου είναι εφικτό. Οι πληρωμές δικαιούχων θα συνεχίζουν να γίνονται όπως πριν.
5. Τόσο οι εσωτερικές συναντήσεις στον φορέα, όσο και η συμμετοχή των στελεχών μας σε επιτροπές αξιολόγησης, ενστάσεων κτλ, θα γίνεται με εργαλεία τηλεδιάσκεψης.
7. Έχουμε ήδη προβεί σε συστηματικές απολυμάνσεις των χώρων εργασίας, τις οποίες επαναλαμβάνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Παράταση υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης για την 1η φάση 2020 του Μ.Ι. επιχειρήσεων

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής πολιτικής στις 26/10/2020, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για την 1η φάση 2020 του Μεταφορικού Ισοδυνάμου και ορίζεται ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης η Δευτέρα 30/11/2020

Τελευταία Νέα