ΑμεΑ
18/06/2020

Ενημέρωση δικαιούχων της Δράσης "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων"

Ενημέρωση δικαιούχων της Δράσης "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων"

 

Σε συνέχεια διευκρινιστικής οδηγίας της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, κατόπιν ερωτημάτων δικαιούχων της Δράσης, αναφορικά με τη δαπάνη "Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων" και τη δυνατότητα πιστοποίησής της σε αίτημα ενδιάμεσης επαλήθευσης, σας ενημερώνουμε, ότι είναι δυνατή η πιστοποίηση της δαπάνης τόσο σε ενδιάμεσο όσο και σε τελικό αίτημα επαλήθευσης.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι για την πιστοποίηση της δαπάνης πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στην Αναλυτική Πρόσκληση και ειδικότερα στο κεφ. 6.1, παρ. 7 καθώς και να υποβάλλονται τα παραδοτέα όπως αναλύονται στο Παράρτημα ΙΙ, Α7.

 

 

 

επιστροφή