ΑμεΑ
11/06/2020

Άρση της αναστολής προθεσμιών σε δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ

Άρση της αναστολής προθεσμιών σε δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ

Σε συνέχεια της Απόφασης με θέμα ‘’Άρση της αναστολής προθεσμιών σε δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ '‘,  σας γνωρίζουμε ότι η επανέναρξη των δεσμευτικών προθεσμιών ως αυτές προβλέπονται στην εκάστοτε Αναλυτική Πρόσκληση αρχίζουν από την επόμενη της δημοσίευσης, δηλ. από Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 (Αστικός Κώδικας άρθ. 241).

 Όσον αφορά στα σημεία 53, 55 και 56 της ανωτέρω ΥΑ, ως καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών (επί ποινή αποκλεισμού), ορίζεται η 10η Σεπτεμβρίου 2020.

επιστροφή