ΑμεΑ
11/02/2019

Ανακοίνωση προς τα μέλη του Μητρώου Αξιολογητών που έχουν υποχρέωση για υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΠΚ & ΔΟΣ)

Ο ΕΦΕΠΑΕ ενημερώνει τα μέλη του Μητρώου Αξιολογητών τα οποία απέκτησαν, διατήρησαν ή απώλεσαν την ιδιότητα του υπόχρεου από 1/1/2017 έως 31/12/2017, ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από αυτές του ν. 4571/2018, μαζί με τις ΔΠΚ και ΔΟΣ του έτους 2018 (χρήση 2017) που υποβάλλονται από την 18η Φεβρουαρίου 2019 έως την 31η Μαρτίου 2019 υποβάλλονται (εκ νέου για όσους έχουν ήδη υποβάλει) και οι αρχικές ΔΠΚ και ΔΟΣ των ετών 2016, 2017 και 2018 και οι ετήσιες ΔΠΚ και ΔΟΣ των ετών 2016 (χρήση 2015) και 2017 (χρήση 2016).

Υπενθυμίζουμε ότι η υποχρέωση υποβολής δήλωσης για τους αξιολογητές – μέλη του Μητρώου Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων που  έχουν συμμετάσχει σε αξιολογήσεις απορρέει από το άρθρο 1 παρ. 1 περίπτωση μβ του ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η δήλωση υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση). Τα επόμενα έτη, η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για το επόμενο έτος.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι με τις νέες ρυθμίσεις, για τη µη υποβολή, ή υποβολή ανακριβούς, ή ελλιπούς ΔΠΚ & ΔΟΣ, προβλέπονται ποινικές κυρώσεις, ενώ για την εκπρόθεσμη υποβολή, προβλέπεται πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους από 100€ έως 800€ ανάλογα τις ημέρες καθυστέρησης και το αρμόδιο όργανο ελέγχου. Ελλείψεις ή ανακρίβειες υποβληθείσας δήλωσης επιτρέπεται να συμπληρωθούν αυθορμήτως μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, ενώ τροποποίηση υποβληθείσας δήλωσης εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν είναι δυνατή.

Για πρόσθετες διευκρινίσεις και πληροφορίες μπορείτε να καλείτε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων ΠΟΘΕΝ (ΚΕΥ-ΠΟΘΕΝ) στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4802100 καθώς και να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα www.pothen.gr.

επιστροφή