ΑμεΑ

Απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας προσκόμισης δικαιολογητικών ένταξης στο πρόγραμμα "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης"

Δείτε εδώ την απόφααση

Υποστηρικτικό υλικό για τα δικαιολογητικά ένταξης δυνητικών δικαιούχων του προγράμματος των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι δυνητικοί δικαιούχοι που περιλαμβάνονται στον Πίνακα ΙΙ της υπ΄αριθμ. 6292/1921/Α2/25-10-2016 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020» πρέπει να αποστείλουν στον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης σύμφωνα με το Παράρτημα IV της Πρόσκλησης το αργότερο έως την 30/11/2016.

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά ένταξης και οδηγίες συμπλήρωσής τους.
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον εμπλουτισμό και την επικαιροποίηση του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ

Ο ΕΦΕΠΑΕ προχωρά στον εμπλουτισμό του Μητρώου των Αξιολογητών που διαθέτει, κατόπιν ανάληψης του έργου του Ενδιάμεσοτυ Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020), σύμφωνα με την Α.Π. 1557/432Γ/Γ01 Απόφαση Ανάδειξης ΕΦΔ του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Δελτίο Τύπου

Πρόσκληση

Παραρτήματα

Τελευταία Νέα