ΑμεΑ
04/07/2014

Ο στόχος της εταιρείας ΕΦΕΠΑΕ είναι η παροχή προς την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών διαχείρισης Δράσεων Ενισχύσεων του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος

Ο στόχος της εταιρείας ΕΦΕΠΑΕ είναι η παροχή προς την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών διαχείρισης Δράσεων Ενισχύσεων του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος

Ο στόχος της εταιρείας ΕΦΕΠΑΕ είναι η παροχή προς την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή (π.χ. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ) υψηλής ποιότητας υπηρεσιών διαχείρισης Δράσεων Ενισχύσεων του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Σήμερα ο φορέας διαχειρίζεται Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 δις €, σχετιζόμενες με ίδρυση νέων επιχειρήσεων ή εκσυγχρονισμό και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, ή αύξηση εξωστρέφειας επιχειρήσεων, κυρίως ΜΜΕ, στους κάτωθι τομείς:

  • Μεταποίηση
  • Εμπόριο
  • Υπηρεσίες
  • Τουρισμός
  • Κατάρτιση φυσικών προσώπων

Το έργο ολοκληρώνεται με την αποπληρωμή των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, στις αρχές του 2016.

Οι ενέργειες του ΕΦΕΠΑΕ, στο πλαίσιο του έργου του, καλύπτουν όλα τα στάδια διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων, όπως συμβολή στη:

  • δημιουργία του οδηγού του προγράμματος,
  • ευρεία δημοσιοποίηση και ενημέρωση του κοινού
  • παραλαβή των προτάσεων
  • εξέταση, αξιολόγηση, πιστοποίηση και πληρωμή των έργων
  • ολοκλήρωση και παραλαβή αυτών

Ο ΕΦΕΠΑΕ, βάσει του καταστατικού του, δύναται να αναλάβει τη διαχείριση δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), των τομέων έρευνας και τεχνολογίας, ενέργειας και ανθρώπινου δυναμικού, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), υποστηρίζοντας το Δημόσιο και στοχεύοντας στην επιτάχυνση της απορρόφησης των εθνικών και κοινοτικών πόρων.

επιστροφή